Mini Cart 0

Your cart is empty.

naipo
section background

TERMENI ŞI CONDIŢII

Introducere

Termenii şi condiţiile de mai jos reglementează utilizarea, de către dvs., a acestei pagini web; utilizând această pagină web, acceptaţi în întregime termenii şi condiţiile de mai jos. Dacă nu sunteţi de acord cu aceşti termeni şi condiţii sau cu orice parte termenii şi condiţiile de mai jos, nu trebuie să utilizaţi această pagină web. Această pagină web utilizează cookie-uri. Folosind această pagină web şi acceptând aceşti termeni şi condiţii, consimţiţi la utilizarea de cookie-uri de către https://naipocare.ro în conformitate cu termenii politicii privind confidenţialitatea şi politicii privind cookie-urile de pe https://naipocare.ro.

Licenţa de utilizare a paginii web

Cu excepţia cazurilor în care se prevede altceva, https://naipocare.ro şi/sau părţile care emit licenţele aferente acesteia deţin drepturile de proprietate intelectuală asupra paginii şi materialelor de pe pagina web. Sub rezerva licenţei de mai jos, toate aceste drepturi de proprietate intelectuală sunt rezervate. Puteţi vizualiza, descărca pentru numai pentru cache şi puteţi tipări pagini, manuale de utilizare sau alte informaţii despre produse de pe pagina web pentru propriul dvs. uz, sub rezerva restricţiilor prevăzute mai jos şi în alte secţiuni din aceşti termeni şi condiţii.

Nu trebuie:

– să republicaţi materiale de pe această pagină web (inclusiv republicarea pe o altă pagină);

– să vindeţi, închiriaţi sau sub-licenţiaţi materiale de pe pagina web;

– să afişaţi public orice material de pe pagină;

– să reproduceţi, duplicaţi, copiaţi sau exploataţi materiale de pe această pagină în scopuri comerciale;

– să editaţi sau modificaţi în orice alt mod orice materiale de pe pagina web; sau să redistribuiţi materialele de pe această pagină web, cu excepţia conţinutului pus la dispoziţie în mod specific şi expres pentru redistribuire.

Utilizare acceptată

Nu trebuie să utilizaţi această pagină web în niciun fel care provoacă sau ar putea să provoace daune paginii web sau care ar putea afecta disponibilitatea sau accesibilitatea acesteia; sau în orice mod care este nelegal, ilegal, fraudulos sau dăunător sau în legătură cu orice scop sau activitate care este nelegal(ă), ilegal(ă), fraudulos(ă) sau dăunător(e).

Nu trebuie să utilizaţi această pagină web pentru a copia, stoca, găzdui, transmite, trimite, utiliza, publica sau distribui orice material care constă (sau este legat de) orice program spyware, virus informatic, cal troian, vierme, înregistratoare de taste, rootkit sau alt program software rău intenţionat.

Nu trebuie să desfăşuraţi activităţi sistematice sau automatizate de colectare a datelor (incluzând, dar fără a se limita la recuperare de date, căutare de informaţii, extragere de date şi culegere de date) pe sau în legătură cu această pagină web, fără acordul scris expres al https://naipocare.ro.

Nu trebuie să utilizaţi această pagină web pentru a transmite sau trimite comunicări comerciale nesolicitate.

Nu trebuie să utilizaţi această pagină web pentru scopuri legate de marketing fără acordul scris expres al https://naipocare.ro.

Conţinutul utilizatorului

În aceşti termeni şi condiţii, „conţinutul dvs. de utilizator” înseamnă materialul (incluzând, dar fără a se limita la text, imagini, material audio, material video şi material audio-vizual) pe care îl trimiteţi pe această pagină web în orice scop.

Acordaţi https://naipocare.ro o licenţă internaţională, irevocabilă, neexclusivă, fără redevenţe, pentru utilizarea, reproducerea, adaptarea, publicarea, traducerea şi distribuirea conţinutului utilizatorului în orice suport existent sau viitor. De asemenea, acordaţi https://naipocare.ro dreptul de a sub-licenţia aceste drepturi, dar şi dreptul de a introduce o acţiune pentru încălcarea acestor drepturi.

Conţinutul dvs. de utilizator nu trebuie să fie ilegal sau nelegal, nu trebuie să încalce drepturile legale ale vreunei terţe părţi şi nu trebuie să există posibilitatea de a da naştere unei acţiuni în justiţie fie împotriva dvs., fie a https://naipocare.ro, fie a unei terţe părţi (în fiecare caz în conformitate cu orice lege aplicabilă).

Nu trebuie să trimiteţi niciun conţinut de utilizator pe pagina web care face sau a făcut vreodată obiectul unei proceduri legale potenţiale sau reale sau al altei reclamaţii similare.

https://naipocare.ro îşi rezervă dreptul de a edita sau elimina orice material trimis pe această pagină web sau stocat pe serverele https://naipocare.ro sau găzduit sau publicat pe această pagină.

Fără a se ţine seama de drepturile conferite pentru https://naipocare.ro prin aceşti termeni şi condiţii în legătură cu conţinutul utilizatorului, iar https://naipocare.ro nu se angajează să monitorizeze transmiterea unui asemenea conţinut către sau publicarea acestui conţinut pe această pagină web.

Fără garanţii

Această pagină web este pusă la dispoziţie „ca atare”, fără nicio declaraţie sau garanţie expresă sau implicită. https://naipocare.ro nu face nicio declaraţie sau garanţie în legătură cu această pagină sau cu informaţiile şi materialele prezentate pe această pagină.

Fără a afecta caracterul general al paragrafului precedent, https://naipocare.ro nu garantează:

că această pagină va fi disponibilă în permanenţă sau că va fi disponibilă în vreun fel; sau că informaţiile de pe această pagină sunt complete, reale, exacte sau că nu pot induce în eroare.

Nimic din conţinutul acestei pagini web nu constituie şi nu este menit să constituie consultanţă de orice fel. Dacă aveţi nevoie de consultanţă în legătură cu orice aspect juridic, financiar sau medical, trebuie să consultaţi un specialist corespunzător.

Limitările răspunderii

https://naipocare.ro nu va răspunde faţă de dvs. (indiferent de legea privind contractul, răspunderea delictuală sau în orice alt mod) în legătură cu conţinutul sau utilizarea acestei pagini sau în legătură cu această pagină:

– în măsura în care pagina web este pusă la dispoziţie gratuit, pentru orice pierdere directă;

– pentru orice pierdere indirectă, specială sau ulterioară; sau pentru orice pierderi în afacere, pierderi de încasări, venituri, – profituri sau economii anticipate, pierderi de contracte sau relaţii de afaceri, pierderea reputaţiei sau a fondului comercial sau pierderea sau coruperea informaţiilor sau a datelor.

Aceste limitări ale răspunderii se aplică chiar dacă https://naipocare.ro a fost înştiinţată, în mod expres, despre o eventuală pierdere.

Excepţii

Nicio prevedere din exonerarea de răspundere de pe această pagină web nu va exclude sau limita orice garanţie prevăzută, în mod implicit, de lege, a cărei excludere sau limitare ar fi ilegală; şi nicio prevedere din exonerarea de răspundere de pe această pagină web nu va exclude sau limita răspunderea asumată de https://naipocare.ro cu privire la orice:

deces sau vătămare corporală cauzat(ă) de neglijenţa https://naipocare.ro; fraudă sau denaturare frauduloasă din partea https://naipocare.ro; sau orice chestiune care ar fi ilegală sau nelegală pentru ca https://naipocare.ro să o excludă sau limiteze sau să încerce sau să pretindă excluderea sau limitarea răspunderii sale.

Caracter rezonabil

Prin utilizarea acestei pagini web, sunteţi de acord că excluderile şi limitările răspunderii, care sunt prevăzute în exonerarea de răspundere de pe această pagină web, sunt rezonabile.

Dacă nu consideraţi că acestea sunt rezonabile, nu trebuie să utilizaţi această pagină web.

Alte părţi

Dvs. acceptaţi că, în calitate de persoană juridică cu răspundere limitată, https://naipocare.ro are un interes în a limita răspunderea personală a cadrelor de conducere şi angajaţilor săi. Sunteţi de acord că nu veţi depune nicio reclamaţie personală împotriva cadrelor de conducere sau angajaţilor www.naipocare.com cu privire la orice pierderi suferite în legătură cu pagina web.

Fără a afecta paragraful menţionat mai sus, sunteţi de acord că limitările garanţiilor şi răspunderii, prevăzute în exonerarea de răspundere de pe această pagină web, vor proteja cadrele de conducere, angajaţii, agenţii, filialele, succesorii, cesionarii şi sub-contractorii https://naipocare.ro, precum şi https://naipocare.ro/.

Prevederi lipsite de efecte

În cazul în care o prevedere din exonerarea de răspundere de pe această pagină web este sau se consideră că este lipsită de efecte în conformitate cu legislaţia aplicabilă, acest lucru nu va afecta efectele celorlalte prevederi din exonerarea de răspundere de pe această pagină web.

Despăgubire

Prin prezenta declaraţi că despăgubiţi https://naipocare.ro şi vă obligaţi să exoneraţi https://naipocare.ro de responsabilitate împotriva oricăror pierderi, daune, costuri, răspunderi şi cheltuieli (incluzând, dar fără a se limita la cheltuieli de judecată şi orice sume plătite de https://naipocare.ro unei terţe părţi pentru soluţionarea unei reclamaţii sau a unei dispute la sfatul consilierilor legali ai https://naipocare.ro) suportate sau suferite de https://naipocare.ro şi care rezultă din orice încălcare, de către dvs., a vreunei prevederi din aceşti termeni şi condiţii sau care rezultă din orice reclamaţie conform căreia dvs. aţi încălcat orice prevedere din aceşti termeni şi condiţii.

Încălcări ale acestor termeni şi condiţii

Fără a aduce atingere celorlalte drepturi ale https://naipocare.ro în conformitate cu aceşti termeni şi condiţii, în cazul în care încălcaţi aceşti termeni şi condiţii în vreun mod, https://naipocare.ro poate lua acele măsuri pe care https://naipocare.ro le consideră adecvate astfel încât să rezolve încălcarea, inclusiv suspendarea accesului dvs. la pagina web, interzicerea accesării paginii web, blocarea computerelor care utilizează adresa dvs. IP astfel încât să nu mai poată accesa pagina web, contactarea furnizorului dvs. de servicii de internet pentru a solicita blocarea accesului dvs. la pagina web şi/sau intentarea unei acţiuni în instanţă împotriva dvs.

Modificări

https://naipocare.ro poate revizui aceşti termeni şi condiţii în orice moment. Termenii şi condiţiile revizuite se vor aplica utilizării acestei pagini web începând cu data publicării termenilor şi condiţiilor revizuite pe această pagină web. Vă rugăm să verificaţi această pagină web în mod regulat pentru a vă asigura că luaţi la cunoştinţă de versiunea curentă.

Cesiune

https://naipocare.ro poate transfera, sub-contracta sau trata, în orice alt mod, drepturile şi/sau obligaţiile asumate de https://naipocare.ro prin aceşti termeni şi condiţii, fără vreo notificare către dvs. sau fără a obţine consimţământul dvs.

Dvs. nu puteţi transfera, sub-contracta sau trata, în orice alt mod, drepturile şi/sau obligaţiile dvs., asumate prin aceşti termeni şi condiţii.

Indivizibilitate

Dacă o prevedere din aceşti termeni şi condiţii este considerată de o instanţă sau altă autoritate competentă ca fiind lipsită de legalitate şi/sau efecte, celelalte prevederi vor continua să fie valabile. În cazul în care orice prevedere lipsită de legalitate şi/sau efecte ar fi legală sau executorie dacă o porţiune din ea ar fi ştearsă, respectiva porţiune va fi considerată eliminată, iar restul prevederii va continua să fie valabil.

Întregul acord

Aceşti termeni şi condiţii, împreună cu Politica de confidenţialitate a https://naipocare.ro, constituie întregul acord dintre dvs. şi https://naipocare.ro în legătură cu utilizarea, de către dvs., a acestei pagini web şi înlocuiesc toate acordurile anterioare cu privire la utilizarea, de către dvs., a acestei pagini web.

Lege şi jurisdicţie

Aceşti termeni şi condiţii vor fi guvernaţi de şi interpretaţi în conformitate cu legislaţia în vigoare în SUA, iar orice dispute referitoare la aceşti termeni şi condiţii vor fi supuse jurisdicţiei exclusive a instanţelor din California.

 

 

X